Other Seasons

Lichess LoneWolf
LoneWolf #21 (Open) : 11 games
LoneWolf #20 (Open) : 11 games
LoneWolf #19 (Open) : 11 games
LoneWolf #18 (Open) : 11 games
LoneWolf #17 (Open) : 11 games
LoneWolf #16 (Open) : 11 games
LoneWolf #15 (Open) : 11 games
LoneWolf #14 (Open) : 10 games
LoneWolf #13 (Open) : 11 games
Lichess Blitz Battle
Blitz Battle #86 : 8 games
Blitz Battle #56 : 5 games
Blitz Battle #55 : 4 games
Blitz Battle #53 : 7 games
Blitz Battle #47 : 7 games
Blitz Battle #46 : 8 games
Blitz Battle #45 : 5 games
Blitz Battle #42 : 8 games
Lichess960 League
960 Season 15 : 7 games
960 Season 14 : 7 games
960 Season 11 : 4 games
960 Season 9 : 7 games
960 Season 8 : 7 games
960 Season 7 : 7 games
960 Season 6 : 6 games
960 Season 5 : 8 games

Season 20

Mate by 8
Board 3
Games
Rd 1 Pendru (1959) - MoiRon ½-½
Rd 2 MoiRon - Theknugdorf (1960) 1-0
Rd 3 bichopebitou (1974) - MoiRon 0-1
Rd 4 MoiRon - paolone (1951) 1-0
Rd 5 xipqag (1992) - MoiRon 1-0
Rd 6 MoiRon - anjumskhan (2004) 1-0
Rd 7 Focalius (1973) - MoiRon 0-1
Rd 8 chgreg (2000) - MoiRon ½-½
Score: 6/8 Perf rating: 2170

Career Statistics

Career Score: 53.5/104 Perf rating: 1981

Lichess4545 League Trophy Case