RodrigoDiazDeVivar

Other Seasons

Lichess4545 League
Season 18 : 2 games
Season 14 : 8 games for ?? #
Season 13 : 8 games for Blockaders
Season 12 : 8 games for Ruy Flopez
Season 10 : 8 games for Pawnic Attack
Season 9 : 4 games
Lichess LoneWolf
LoneWolf #13 (Open) : 11 games
LoneWolf #8 : 4 games
Lichess Blitz Battle
Blitz Battle #50 : 7 games
Blitz Battle #49 : 4 games
Blitz Battle #47 : 7 games
Blitz Battle #43 : 7 games
Blitz Battle #42 : 7 games
Blitz Battle #41 : 8 games
Blitz Battle #38 : 7 games
Blitz Battle #37: 7 games
Blitz Battle #36 : 7 games
Blitz Battle #35 : 6 games
Lichess960 League
960 Season 3 : 4 games
960 Season 2 : 7 games

Blitz Battle #37

Games
Rd 1 Full-Point Bye (Pairing)
Rd 2 RodrigoDiazDeVivar - Scrooge (2141) 0-1
Rd 3 hicetnunc (1957) - RodrigoDiazDeVivar 1-0
Rd 4 RodrigoDiazDeVivar - okei (1773) 0-1
Rd 5 seb32 (1753) - RodrigoDiazDeVivar 1-0
Rd 6 RodrigoDiazDeVivar - cacheyourdreams (1688) 0-1
Rd 7 RodrigoDiazDeVivar - maxivgc (1539) 0-1
Rd 8 alex_1987 (2047) - RodrigoDiazDeVivar 1-0
Score: 1/8 Perf rating: 1048

Career Statistics

Career Score: 24.5/75 Perf rating: 1547