RodrigoDiazDeVivar

Other Seasons

Lichess4545 League
Season 18 : 2 games
Season 14 : 8 games for ?? #
Season 13 : 8 games for Blockaders
Season 12 : 8 games for Ruy Flopez
Season 10 : 8 games for Pawnic Attack
Season 9 : 4 games
Lichess LoneWolf
LoneWolf #13 (Open) : 11 games
LoneWolf #8 : 4 games
Lichess Blitz Battle
Blitz Battle #50 : 7 games
Blitz Battle #49 : 4 games
Blitz Battle #47: 7 games
Blitz Battle #43 : 7 games
Blitz Battle #42 : 7 games
Blitz Battle #41 : 8 games
Blitz Battle #38 : 7 games
Blitz Battle #37 : 7 games
Blitz Battle #36 : 7 games
Blitz Battle #35 : 6 games
Lichess960 League
960 Season 3 : 4 games
960 Season 2 : 7 games

Blitz Battle #47

Games
Rd 1 Full-Point Bye (Pairing)
Rd 2 RodrigoDiazDeVivar - hicetnunc (2006) 0-1
Rd 3 TCGRIF (1669) - RodrigoDiazDeVivar 0-1
Rd 4 CaptNCarter (1983) - RodrigoDiazDeVivar 1-0
Rd 5 RodrigoDiazDeVivar - RealRobbert (1610) 0-1
Rd 6 RodrigoDiazDeVivar - kostasvl (1633) 0-1
Rd 7 dmavro (1569) - RodrigoDiazDeVivar 0-1
Rd 8 RodrigoDiazDeVivar - tushar20008 (2050) 0-1
Score: 3/8 Perf rating: 1627

Career Statistics

Career Score: 24.5/75 Perf rating: 1547